Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Webshop Crystal Love

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Recht op annulering

Artikel 7 - Kosten bij annulering

Artikel 8 - Uitsluiting van het recht op annulering

Artikel 9 - Prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan: Bedenktijd: de periode waarin de consument gebruik kan maken van zijn recht op annulering; Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de levering en/of afname over een bepaalde periode is verspreid; Duurzame gegevensdrager: elk medium dat de consument of verkoper in staat stelt om persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Recht op annulering: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Modelformulier: het modelformulier voor annulering dat door de verkoper ter beschikking wordt gesteld en dat de consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn recht op annulering. Verkoper: een natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer communicatietechnieken op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst; Communicatietechniek op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en verkoper tegelijkertijd in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de verkoper.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Crystal Love
Sint Janstraat 101 5014 PP Tilburg
Telefoonnummer: 0610146645
E-mailadres:info@crystallove.nl
KvK-nummer: 90492757
BTW-ID: NL004820474B27

Artikel 3 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de ondernemer en de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de consument de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden ingezien en dat ze op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument worden verstrekt op een manier die de consument gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden elektronisch kan raadplegen en dat ze op verzoek kosteloos elektronisch of op andere wijze worden toegezonden. Als er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, gelden de bepalingen die het meest gunstig zijn voor de consument bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en de overige voorwaarden geldig. De betreffende bepaling zal dan in onderling overleg zo snel mogelijk worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld in lijn met de bedoeling van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de interpretatie of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, worden uitgelegd in lijn met de bedoeling van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod Indien een aanbod beperkt geldig is of onder specifieke voorwaarden geldt, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod. Het aanbod is niet bindend. De ondernemer behoudt zich het recht voor om het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om consumenten in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen van producten geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten. Elk aanbod bevat informatie die voor de consument duidelijk maakt welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. Dit omvat met name:

 • De prijs inclusief belastingen.
 • Eventuele verzendkosten.
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en de handelingen die daarvoor nodig zijn.
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • De betalingswijze, levering en uitvoering van de overeenkomst.
 • De termijn waarbinnen het aanbod aanvaard moet worden, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
 • Het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten hiervoor afwijken van het reguliere tarief.
 • Of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd en hoe de consument deze kan raadplegen.
 • Hoe de consument vóór het sluiten van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en corrigeren.
 • Andere talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten, naast het Nederlands.
 • Gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft verbonden en hoe de consument deze codes elektronisch kan raadplegen.
 • De minimale duur van een overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst De overeenkomst wordt gesloten zodra de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet, tenzij anders bepaald in lid 4. Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst annuleren. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische gegevensoverdracht te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch betaalt, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen. Binnen de wettelijke grenzen mag de ondernemer nagaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en andere relevante feiten en factoren onderzoeken voordat hij op afstand een overeenkomst aangaat. Als de ondernemer goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan op basis van dit onderzoek, kan hij de bestelling weigeren of bijzondere voorwaarden stellen aan de uitvoering ervan. De ondernemer voegt bij het product of de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op een toegankelijke manier voor de consument op een duurzame gegevensdrager, toe: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden en de procedure voor het gebruikmaken van het herroepingsrecht, of een duidelijke vermelding dat het herroepingsrecht is uitgesloten; c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de gegevens zoals vermeld in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze gegevens al voor de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt; e. de opzeggingsvereisten voor overeenkomsten van onbepaalde duur of met een duur van meer dan één jaar. In het geval van een duurtransactie is deze bepaling alleen van toepassing op de eerste levering. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Recht op annulering Bij de aankoop van producten: Binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het product heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren zonder opgaaf van redenen. Deze annuleringsperiode begint op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger die aan de ondernemer is medegedeeld. Gedurende deze periode dient de consument zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product mag alleen worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te beoordelen of de consument het wenst te behouden. Indien de consument gebruikmaakt van zijn recht op annulering, dient hij het product samen met alle meegeleverde accessoires, en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies verstrekt door de ondernemer. Als de consument gebruik wil maken van zijn recht op annulering, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument dient deze kennisgeving te doen aan de hand van het standaardformulier. Nadat de consument heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn recht op annulering, dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient aan te tonen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. Als de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn recht op annulering, of als hij het product niet heeft teruggestuurd naar de ondernemer, wordt de aankoop als definitief beschouwd.

Bij levering van diensten: Bij de levering van diensten heeft de consument gedurende minimaal 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren zonder opgaaf van redenen, te rekenen vanaf de dag van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn recht op annulering, dient de consument zich te houden aan de redelijke en duidelijke instructies die door de ondernemer zijn verstrekt bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van de diensten.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Artikel 7 - Kosten bij annulering Als de consument gebruikmaakt van zijn recht op annulering, zijn de kosten van het terugzenden van het product voor zijn rekening, maar niet meer dan dat. Indien de consument een betaling heeft verricht, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na annulering, terugbetalen. Deze terugbetaling is echter afhankelijk van de voorwaarde dat het product al is ontvangen door de webwinkelier of dat er sluitend bewijs van volledige retourzending kan worden overlegd.

Artikel 8 - Uitsluiting van annuleringsrecht De ondernemer kan het annuleringsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals beschreven in lid 2 en 3. Deze uitsluiting van het annuleringsrecht is alleen van toepassing als de ondernemer dit duidelijk vermeldt in het aanbod, ten minste voor het sluiten van de overeenkomst. Uitsluiting van het annuleringsrecht is alleen mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken. h. voor hygiëneproducten waarvan de verzegeling door de consument is verbroken. Uitsluiting van het annuleringsrecht is alleen mogelijk voor diensten: a. met betrekking tot accommodatie, vervoer, horeca of vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode moeten worden verricht; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - Prijsstelling Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten ongewijzigd, behalve in het geval van btw-wijzigingen. In afwijking van het voorgaande kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden als deze prijzen afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen controle over heeft. Deze afhankelijkheid van schommelingen en de eventueel vermelde prijzen als richtprijzen worden vermeld bij het aanbod. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als ze voortvloeien uit wettelijke voorschriften. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de ondernemer dit bedongen heeft en: a. voortvloeien uit wettelijke voorschriften; of b. de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt. De prijzen vermeld bij het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van dergelijke fouten. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product te leveren tegen de foutieve prijs.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een garantie die wordt verstrekt door de ondernemer, fabrikant of importeur doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan uitoefenen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld binnen 4 weken na levering. De retourzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat. De garantieperiode van de ondernemer is gelijk aan de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor individueel gebruik door de consument, noch voor adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie is niet van toepassing indien:

De consument heeft geen recht op garantie indien hij zelf de geleverde producten heeft gerepareerd en/of bewerkt, of als deze door derden zijn gerepareerd en/of bewerkt. De garantie vervalt ook als de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de instructies van de ondernemer en/of de verpakking. Als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die door de overheid zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen, is de garantie niet van toepassing.

Artikel 11 - Levering en uitvoering Bij het ontvangen en uitvoeren van product bestellingen en het beoordelen van serviceaanvragen zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. De levering vindt plaats op het adres dat de consument aan het bedrijf heeft doorgegeven. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met de nodige spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien er vertraging optreedt bij de bezorging of als een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierover uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan eventueel genoemde termijnen. Het overschrijden van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Bij ontbinding van de overeenkomst volgens lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel aan te bieden. Vóór de bezorging zal duidelijk en begrijpelijk worden vermeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten bij vervangende artikelen. De kosten voor een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en bekendgemaakte vertegenwoordiger van de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Langlopende overeenkomsten: duur, opzegging en verlenging De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, op te zeggen. Hierbij dient de consument de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand in acht te nemen. De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor bepaalde tijd, met regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, op te zeggen tegen het einde van de afgesproken duur. Hierbij dient de consument de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand in acht te nemen. De consument heeft de volgende mogelijkheden met betrekking tot de bovengenoemde overeenkomsten:

 • Op elk moment opzeggen, zonder beperking tot een specifiek tijdstip of periode.
 • Opzeggen op dezelfde wijze als de overeenkomst is aangegaan.
 • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging Een overeenkomst voor bepaalde tijd, met regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch en stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van het voorgaande mag een overeenkomst voor bepaalde tijd, met regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een maximale duur van drie maanden. De consument kan deze verlengde overeenkomst echter tegen het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, met regelmatige levering van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde het recht heeft om op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, of met een opzegtermijn van maximaal drie maanden in het geval van levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, maar minder dan één keer per maand. Een overeenkomst met een beperkte duur, bedoeld voor het regelmatig kennismaken met dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proefabonnement), wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur Indien een overeenkomst een duur heeft van langer dan een jaar, heeft de consument na één jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te worden betaald binnen 7 werkdagen na het verstrijken van de bedenktermijn, zoals vermeld in artikel 6 lid 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verlenen van een dienst, begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument is verplicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte betaalgegevens onmiddellijk aan de ondernemer te melden.
Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer het recht om, met inachtneming van wettelijke beperkingen, redelijke kosten in rekening te brengen die vooraf aan de consument zijn medegedeeld.

Artikel 14 - Klachtenprocedure
De ondernemer heeft een duidelijk bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten in overeenstemming met deze procedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer.
Binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de ontvangst van de klacht door de ondernemer, zal de ondernemer de ingediende klachten beantwoorden. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen en een indicatie geven van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.
Bij klachten dient de consument zich eerst tot de ondernemer te wenden. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument kosteloos een beroep doen op bemiddeling door WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Als er nog steeds geen oplossing wordt bereikt, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie die is aangesteld door WebwinkelKeur. De uitspraak van deze commissie is bindend en zowel de ondernemer als de consument stemmen in met deze bindende uitspraak. De kosten voor het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn voor rekening van de consument. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om klachten te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
Het indienen van een klacht ontslaat de ondernemer niet van zijn verplichtingen, tenzij schriftelijk anders is bepaald door de ondernemer.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen Voor alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend het Nederlandse recht. Dit geldt zelfs als de consument buiten Nederland woont. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Eventuele aanvullende of afwijkende bepalingen ten gunste van de consument mogen niet schriftelijk worden vastgelegd, tenzij ze op een voor de consument toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager en niet ten nadele zijn van de consument.